miércoles, 10 de junio de 2015

Marjan / i Vänersborg KF.

Ordföranden, fullmäktige kamrater, åhörare! 
Marjan / KF i Vänersborg (tis. 090615)
”Jag vill inte bo i ett hus med höga, kompakta murar och stängda fönster. Kulturens vindar från alla länder ska blåsa fritt genom mitt hus. Men ingen av dem ska föra mig bort med sig. Jag vill stanna på jorden.” Mahatma Gandhi
Kultur är kraften i det mänskliga livet som genomsyrar hela vårt samhälle med sin unika påverkan på människors välmående. Den måste vara en obunden kraft i samhället för att bidra till alla människors medverkande oavsett ideologi, härkomst, hudfärg, funktionshinder eller religion. Kulturen är en avgörande del av demokratin. Den har ett fenomenalt värde som inte kan mätas kommersiellt. 
Vi i Vänsterpartiet anser att vi behöver en progressiv kulturpolitik som präglas av normkritiska, feministiska och antirasistiska perspektiv.  

Tillgången till kulturella mötesplatser behövs för att vi ska finna det intressant och stimulerande att bo, leva och verka i Västra Götaland. Kulturen ska nå ut till alla, men framförallt ska den angå alla. Vi har all anledning att vara stolta över en mångsidig, mångfacetterad kulturverksamhet inom regionen.
 Folkbildningen är så mycket bredare än att vara en fråga för kulturnämnden. Folkhögskolor erbjuder ett klimat som uppmärksammar alla människors lika värde. Vi i Vänsterpartiet vill särskilt värna folkhögskolornas ställning.

Mitt lärarhjärta klappar till för, särskilda satsningar från Kulturnämnden för ungas tillgång till kulturella uttryck. Jag vill särskilt belysa de läsprojekt som regionen har i samarbete med kommunerna.
Att erbjuda fria kulturutövare en plattform för sin kompetensutveckling och sitt nätverksbyggande är en annan angelägen fråga som jag vill lyfta.
Kulturen ska angå alla i många aspekter. Den ska gälla gamla och unga. Den ska gälla dem som kommer från andra länder och bidra till integration. Även där har vi enorma möjligheter i VGR för samverkan med invandrarföreningar.
Vi vill ha ett kultur heterogent samhälle, inte ett kultur homogent. Vi vill inte stärka den fosterländska andan i Sverige, vi vill stärka rösten hos alla i ett demokratiskt samhälle. Kulturen ska inkludera. Den ska vara fysiskt tillgänglig för den som är rullstolsburen. Kulturen är en självklar del av vårt samhälle. 

-Jag yrkar bifall till Vänsterpartiet förslag till budget för 2016-2018

Marjan